Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach

ul. Nowy Świat 24

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zajęcia wyrównawcze

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

Email Drukuj PDF

W ramach projektu „Szkoła Równych Szans –IV edycja” realizowane są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, przeznaczone dla uczniów klas I i II Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach. Celem zajęć jest wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych  wiadomości , motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki oraz dowartościowanie dzieci i podniesienie ich samooceny.

CELE OGÓLNE :

- uzupełnienie wiadomości dotyczących nauki o języku ;

- bogacenie słownictwa ;

- sprawne posługiwanie się słownikami ;

- wyrabianie nawyków samokształceniowych ;

- rozbudzenie wiary w możliwości pokonywania istniejących trudności .

CELE SZCZEGÓŁOWE :

- usystematyzowanie wiedzy ze słowotwórstwa ;

- przypomnienie wiadomości ze składni i fleksji ;

- biegłe operowanie rodzajami i gatunkami literackimi ;

- praca nad pisemnymi formami wypowiedzi ;

- kształcenie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli języka polskiego : p. Agnieszkę Cieślakowską , p. Grażynę Kręcisz , p. Elżbietę Rytko , p. Dorotę Stępień , p. Barbarę Wojtasik. Uczestniczy w nich około 120 uczniów.

IMG_0059IMG_0049IMG_0060

 

Zajęcia wyrównawcze dla klas I i II z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Email Drukuj PDF

W ramach projektu „Szkoła Równych Szans” w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach realizowane są dodatkowe zajęcia wyrównawcze z bloku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, fizyki i chemii. Z tej formy pomocy korzysta ponad 120 uczniów z klas I i II. Zajęcia te zapewniają uczniom: szansę nadrobienia braków w wiadomościach z danych przedmiotów, możliwość lepszego przygotowania do lekcji, rozwijanie zdolności poznawczych, pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia, atrakcyjnego spędzania czasu w oderwaniu od codziennego stresu, stworzenie warunków do spokojnego uczenia się, aktywnego wypoczynku i zabawy oraz nawiązywania dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

W zajęciach uczniowie rozwijają myślenie twórcze, uaktywniają i wykorzystują wyobraźnię, zdobywają umiejętność efektywnego robienia notatek oraz rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Zajęcia prowadzone są z dostosowaniem metod nauczania i pomocy dydaktycznych do możliwości i potrzeb tych dzieci, także z wykorzystaniem programów multimedialnych.

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Zajęcia wyrównawcze z fizyki prowadzi Urszula Szerszeń i mają one na celu: uzupełnianie braków edukacyjnych z fizyki, pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych, kształtowanie poczucia własnej wartości, wykorzystanie różnych metod w celu zachęcania uczniów do systematycznej pracy oraz realizowanie zadań wynikających z potrzeb i możliwości dzieci. Uczniowie przekształcają wzory fizyczne, zamieniają jednostki, a rozwiązując zadania wykorzystują poznane własności i zasady fizyczne. Chętnie dzielą się spostrzeżeniami i wspólnie formułują wnioski.

Zajęcia wyrównawcze z chemii

Zajęcia te prowadzi Bożena Jagiełło. Działania nauczyciela skierowane są na: ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych z zastosowaniem stechiometrii, stężenia procentowego oraz rozpuszczalności, ćwiczenie umiejętności zapisywania wzorów chemicznych substancji i równań reakcji chemicznych, doskonalenie umiejętności odczytywania i interpretowania wykresów, kształcenie umiejętności interpretowania danych, wdrażanie do samodzielnego projektowania doświadczeń chemicznych, ich opisywania oraz wyciągania wniosków na ich podstawie oraz zmniejszanie zaległości z chemii. Cele te nauczyciel realizuje poprzez rozwiązywanie zadań, wykonywanie doświadczeń i ich opisywanie oraz rozwiązywanie testów gimnazjalnych.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki


Zajęcia z matematyki prowadzą: Grażyna Elertowicz, Katarzyna Król, Joanna Skirzyńska i Grażyna Śmietanka.

Uczniowie uzupełniają, doskonalą i utrwalają wiedzę zdobytą na lekcjach. Nabywają sprawności rachunkowej na liczbach rzeczywistych, doskonalą język matematyczny, obliczają wartości wyrażeń, rozwiązują równania, proste zadania tekstowe, wykorzystują własności figur geometrycznych, dokonują zamiany jednostek, uczą się czytania tekstów matematycznych ze zrozumieniem. Szczególną uwagę nauczyciele zwracają na zastosowanie wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego, duży nacisk kładą na ćwiczenie umiejętności opisywania zależności obserwowanych w życiu codziennym i otaczającej rzeczywistości za pomocą symboli i terminów matematycznych. Motywują uczniów do systematyczności, samokontroli i samooceny.

Nauczyciele prowadzący zajęcia stosują różne metody aktywizujące, czasami nauka ma formę zabawy czy gry edukacyjnej. Bardzo często uczniowie rozwiązują zagadnienia grupowo. Zajęcia wyrównawcze mają na celu ukazanie uczniom mniej zdolnym, że matematyki można się nauczyć.

Uczestnictwo w zajęciach pozytywnie wpływa na stan wiedzy uczniów, przyczynia się do sprawniejszego wykonywania działań oraz samodzielności w rozwiązywaniu rozmaitych zadań. Uczniowie rozwijają umiejętność samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji, chętnie ze sobą współpracują w poszukiwaniu rozwiązań.

 Kryteria przyjęć kandydatów  na rok szkolny 2015/2016


Rekrutacja - informacje

Zgłoszenie

Wniosek

Moralność Pani Dulskiej


Najnowszy numer gazetki szkolnej:


Dla uczniów

Imieniny

4 Sierpnia 2015
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Alfred, Arystarch,
Dominik, Maria,
Mironieg, Protazy
Do końca roku zostało 150 dni.

Myśli Jana Pawła II

"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. The future starts today, not tomorrow. (ang.)"— Jan Paweł II

e-książka

 KONIEC ROKU SZKOLNEGO: 25-06-2015
POZOSTAŁO: -41 dni

 

Dziekujemy