Rekrutacja do klasy pierwszej

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE  I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DO KLAS PIERWSZYCH

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

 IM.  JANA PAWŁA II W KOZIENICACH

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym określa ZARZĄDZENIE NR 300/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 20 marca 2017r.  pod tym adresem

Kryteria wraz z liczbą punktów

Lp Kryterium Liczba maksymalnych punktów do zdobycia Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium
1 Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły 2 Poświadcza Dyrektor szkoły
2 Rodzic(e)/opiekun(owie) prawni kandydata pracują w pobliżu szkoły 1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
3 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
4  

Obwód szkolny kandydata

 

1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
Razem: 5